aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
00. UVOD in OKVIR SRS (2024) 01.05.2024 [!] 10.01.2024
00.1. UVOD in OKVIR SRS (2024) - Pojasnilo 1 - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 01.01.2024 [!] 08.07.2024
01. SRS 1 (2024) - Opredmetena osnovna sredstva 01.01.2024 [!] 22.01.2024
02. SRS 2 (2024) - Neopredmetena sredstva 01.01.2024 [!] 22.01.2024
03. SRS 3 (2024) - Finančne naložbe 01.01.2024 [!] 22.01.2024
04. SRS 4 (2024) - Zaloge 01.01.2024 [!] 22.01.2024
05. SRS 5 (2024) - Terjatve 01.01.2024 [!] 22.01.2024
06. SRS 6 (2024) - Naložbene nepremičnine 01.01.2024 [!] 23.01.2024
07. SRS 7 (2024) - Denarna sredstva 01.01.2024 [!] 23.01.2024
08. SRS 8 (2024) - Kapital 01.01.2024 [!] 25.01.2024
09. SRS 9 (2024) - Dolgovi 01.01.2024 [!] 25.01.2024
10. SRS 10 (2024) - Rezervacije 01.01.2024 [!] 26.01.2024
11. SRS 11 (2024) - Časovne razmejitve 01.01.2024 [!] 26.01.2024
12. SRS 12 (2024) - Stroški materiala in storitev 01.01.2024 [!] 29.01.2024
13. SRS 13 (2024) - Stroški dela in stroški povračil 01.01.2024 [!] 09.02.2024
14. SRS 14 (2024) - Odhodki 01.01.2024 [!] 09.02.2024
15. SRS 15 (2024) - Prihodki 01.01.2024 [!] 09.02.2024
16. SRS 16 (2024) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti 01.01.2024 [!] 12.02.2024
17. SRS 17 (2024) - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 01.01.2024 [!] 12.02.2024
20.1. SRS 20 (2024) - Oblike bilance stanja za zunanje računovodsko poročanje 01.01.2024 [!] 13.02.2024
21.1. SRS 21 (2024) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje računovodsko poročanje 01.01.2024 [!] 13.02.2024
22.1. SRS 22 (2024) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje računovodsko poročanje 01.01.2024 [!] 13.02.2024
23.1. SRS 23 (2024) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje računovodsko poročanje 01.01.2024 [!] 14.02.2024
30.1. SRS 30 (2024) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih 01.01.2024 [!] 14.02.2024
31.1. SRS 31 (2024) - Računovodske rešitve v zadrugah 01.01.2024 [!] 14.02.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31