aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo pridobljeno z državno podporo 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup opredmetenega osnovnega sredstva - nabavna vrednost ne presega 500 € 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Amortiziranje – metode amortiziranja 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje - povzetek določb SRS 1 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model revaloriziranja 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje – sprememba metode amortiziranja 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model nabavne vrednosti 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Oprema pridobljena na podlagi finančnega najema (pri najemnikih, ki uporabijo izjemo po SRS 1.61.) 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup nepremičnine - stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi opredmetenega osnovnega sredstva za nameravano uporabo 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Parkirišče - ureditev (graditev) in amortizacija 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Popisni primanjkljaj opreme 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Oprema namenjena prodaji 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Deli opredmetenih osnovnih sredstev – razporeditev nabavne vrednosti na dele, amortizacija 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«) 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Nakup proizvajalne opreme – stroški preizkušanja delovanja 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Amortiziranje – sprememba pričakovane dobe koristnosti – preračun amortizacijske stopnje 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Bremenitev zaposlenega za popisni primanjkljaj opreme po tržni vrednosti, ki je večja od knjigovodske 01.01.2024
TERJATVE, OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Identifikacija malega davčnega zavezanca za namene DDV – popravek (povečanje) odbitka DDV za opredmeteno osnovno sredstvo 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Oprema izdelana v organizaciji – izvzetje proizvoda iz zaloge za namene uporabe kot oprema 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28