aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39
Naslov Datum vpisa
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda drsečih tehtanih povprečnih cen 01.01.2024
ZALOGE - Zmanjšanje zalog zaradi porabe oziroma prodaje - metoda zaporednih cen (fifo) 01.01.2024
ZALOGE - Dani predujmi za material in trgovsko blago 01.01.2024
ZALOGE - Drobni inventar 01.01.2024
ZALOGE - Začetno merjenje - zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge iz bioloških sredstev oziroma kmetijskih pridelkov - kmetijski pridelki 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge prejete v dodelavo in predelavo 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge surovin in materiala - surovine in material dan v dodelavo in predelavo 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - prejet letni popust 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge materiala - prejet popust za predčasno plačilo 01.01.2024
ZALOGE - Komisijska prodaja z odkupom blaga od komitenta - vidik komisionarja 01.01.2024
ZALOGE - Komisijska prodaja v svojem imenu za račun komitenta - vidik komisionarja 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - nakup pri dobavitelju iz Slovenije 01.01.2024
ZALOGE - Komisijska prodaja z odkupom blaga od komitenta - vidik komitenta 01.01.2024
ZALOGE - Komisijska prodaja v svojem imenu za račun komitenta - vidik komitenta 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge materiala - tečajne razlike 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge materiala - zaloge na poti 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge materiala - nakup pri dobavitelju iz druge države članice Unije 01.01.2024
ZALOGE - Prevrednotenje zalog zaradi oslabitve - proizvodi, nedokončana proizvodnja 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge materiala - nakup pri dobavitelju iz Slovenije 01.01.2024
ZALOGE - Zmanjšanje zalog trgovskega blaga – primanjkljaj zaradi kala, razsipa, razbitja, okvare 01.01.2024
ZALOGE - Zaloge trgovskega blaga - nakup rabljenega prevoznega sredstva pri dobavitelju-davčnem zavezancu iz druge države članice Unije 01.01.2024
ZALOGE – Nepredviden primanjkljaj nedokončanih proizvodov 01.01.2024
STROŠKI MATERIALA – Nakup zaščitnih oblek za enkratno uporabo 01.01.2024
ZALOGE - Nakup rabljenega premičnega blaga od fizične osebe za namene nadaljnje prodaje 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39