aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum vpisa
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – Vrednost »neusredstvenih" lastnih proizvodov – uporaba lastnih proizvodov za namene, ki niso reprezentanca 01.01.2024
ODHODKI - Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva – splošno pravilo 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki – Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev – zgradba zgrajena v organizaciji (gradnja v »lastni režiji«) 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki – Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev – oprema izdelana v organizaciji – izvzetje proizvoda iz zaloge za namene uporabe kot oprema 01.01.2024
ODHODKI / DRUGI STROŠKI - Stroški prispevkov za socialno varnost fizične osebe, ki opravlja dejavnost - pavšalni prispevki 01.01.2024
ODHODKI – Drugi odhodki – Denarne kazni – globa za prekršek 01.01.2024
ODHODKI / DRUGI STROŠKI - Povračila stroškov fizične osebe, ki opravlja dejavnost 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki - Nabavna vrednost prodanega blaga 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki - Nabavna vrednost prodanega materiala 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih storitev – uporaba lastnih storitev za namene reprezentance 01.01.2024
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri banki v državi 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki – Drugi poslovni odhodki – vrednost »neusredstvenih« lastnih proizvodov – uporaba lastnih proizvodov za namene reprezentance 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki – Vrednost prodanih proizvodov 01.01.2024
ODHODKI / DRUGI STROŠKI - Stroški prispevkov za socialno varnost fizične osebe, ki opravlja dejavnost (obračun OPSVZ) - plačilo prispevkov iz proračuna samozaposlenemu v kulturi 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 01.01.2024
PRIHODKI, ODHODKI - Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – prikaz v izkazu poslovnega izida po različici I in knjiženje v poslovne knjige 01.01.2024
ODHODKI – Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z oprostitvijo plačila DDV in plačilom DPN s strani kupca 01.01.2024
ODHODKI – Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z oprostitvijo plačila DDV in plačilom DPN s strani prodajalca 01.01.2024
ODHODKI - Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-nepremičnina z DDV z izjavo o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1 01.01.2024
ODHODKI - Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z zalogami – zaloge proizvodov in trgovskega blaga 01.01.2024
ODHODKI – Prevrednotovalni poslovni odhodki – prodaja opredmetenega osnovnega sredstva-oprema 01.01.2024
ODHODKI - Drugi odhodki - donacije 01.01.2024
ODHODKI - Poslovni odhodki / Drugi stroški – štipendija dijaku ali študentu - kadrovska štipendija 01.01.2024
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri fizični osebi v državi 01.01.2024
ODHODKI - Finančni odhodki - Odhodki iz posojil - posojilo dobljeno pri banki v tujini - obresti, ki podlegajo obračunu in plačilu davčnega odtegljaja DDPO – posojilna pogodba s klavzulo brutenja 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31