aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17
Naslov Datum vpisa
FINANČNE NALOŽBE - Finančna naložba v posesti do zapadlosti v plačilo - Obveznice - Merjenje po pripoznanju 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Za prodajo razpoložljivo finančno sredstvo - Delnice - Merjenje po pripoznanju in prevrednotenje 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Finančno sredstvo izmerjeno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida - Delnice - Merjenje po pripoznanju in prevrednotenje 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Začetno pripoznanje finančne naložbe - Obveznice - Merjenje z upoštevanjem datuma poravnave 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Začetno pripoznanje finančne naložbe - Obveznice - Merjenje z upoštevanjem datuma trgovanja 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Začetno pripoznanje finančne naložbe - Delnice - Merjenje z upoštevanjem datuma poravnave 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Začetno pripoznanje finančne naložbe - Delnice - Merjenje z upoštevanjem datuma trgovanja 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Za prodajo razpoložljivo finančno sredstvo - Obveznice - Merjenje po pripoznanju in prevrednotenje 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Finančna naložba v pridruženo organizacijo - nakup deleža 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Finančna naložba v pridruženo organizacijo - ustanovitev d.o.o. z več družbeniki z vplačilom vložka v denarju in s stvarnim vložkom 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Finančna naložba v odvisno organizacijo - ustanovitev enoosebne d.o.o. z vplačilom vložka v denarju in s stvarnim vložkom 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Finančna naložba v odvisno organizacijo - ustanovitev enoosebne d.o.o. z vplačilom vložka v denarju 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Dana posojila - prevrednotenje zaradi oslabitve 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Dana posojila 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Finančno sredstvo izmerjeno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida - Obveznice - Merjenje po pripoznanju in prevrednotenje 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Dana posojila v tuji valuti - tečajne razlike 01.01.2024
FINANČNE NALOŽBE - Finančna naložba v tuji valuti v odvisno organizacijo - tečajne razlike 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 17