aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30
Naslov Datum vpisa
DOLGOVI - Poslovni in finančni dolgovi - prenehanje ali zmanjšanje obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - odpis obveznosti zaradi odpusta dolga 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - prejet letni popust 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - odpis obveznosti zaradi zastaranja 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - prejet popust za predčasno plačilo 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini za nezaračunano blago 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Dobaviteljski krediti za kupljeno blago – za čas obročnega plačevanja ni dogovorjeno obračunavanje obresti (brezobrestni blagovni kredit) – merjenje po nediskontirani vrednosti 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini - tečajne razlike 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - poravnava na podlagi nakazila (asignacija) 01.01.2024
DOLGOVI - Povračilo delavcu za izdatke povezane z izpolnitvijo (plačilom) dolga do dobavitelja 01.01.2024
TERJATVE, DOLGOVI, PRIHODKI - Prerazdelitev zneskov plačanih v tujem imenu za tuj račun in prefakturiranje stroškov 01.01.2024
DOLGOVI - Poslovni dolgovi - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - poravnava na podlagi pobota (kompenzacija) 01.01.2024
DOLGOVI - Finančni dolgovi - Dolgovi iz finančnega najema (pri najemnikih, ki uporabijo izjemo po SRS 1.63 (2019)) 01.01.2024
DOLGOVI - Finančni dolgovi – Dolgoročno posojilo dobljeno pri banki v tujini 01.01.2024
DOLGOVI - Finančni dolgovi – Dolgoročno posojilo dobljeno pri fizični osebi v državi 01.01.2024
DOLGOVI - Finančni dolgovi - Dolgovi iz finančnega najema - Sprememba višine obroka zaradi spremembe obrestne mere (reprogram pogodbe o najemu) (pri najemnikih, ki uporabijo izjemo po SRS 1.63 (2019)) 01.01.2024
DOLGOVI - Finančni dolgovi – Kratkoročno posojilo dobljeno pri banki v državi 01.01.2024
DOLGOVI - Zmanjšanje obveznosti do države iz naslova dajatev - plačilo dajatev z nakazilom na prehodni davčni podračun-proračun države z uporabo šifre obvezne dajatve 99996 - razporejanje plačila na posamezne vrste dajatev - urejanje kontov v poslovnih knjigah 01.01.2024
DOLGOVI - Prejeta ara 01.01.2024
DOLGOVI - Obveznosti za dohodnino od dohodka iz dejavnosti (obroki akontacije, razlika po obračunu) – pripoznanje obrokov akontacije davka ob nastanku davčne obveznosti kot pretok v gospodinjstvo in dolg 01.01.2024
PRIHODKI, DOLGOVI - Finančne storitve obdavčene z davkom na finančne storitve (DFS) - merjenje prihodkov iz opravljanja storitev in pripoznanje dolga za DFS 01.01.2024
DOLGOVI - Obveznosti za dohodnino od dohodka iz dejavnosti (obroki akontacije, razlika po obračunu) – pripoznanje obrokov akontacije davka ob nastanku davčne obveznosti kot terjatev in dolg 01.01.2024
DOLGOVI - Obveznosti do državnih in drugih institucij – obveznost za plačilo DDV po DDV-O 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30