aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Datum vpisa
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne pasivne časovne razmejitve - DDV od danih predujmov 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - DDV od prejetih predujmov 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne pasivne časovne razmejitve – vračunani stroški nadomestila plače za neizrabljen letni dopust, za katerega obstaja možnost izrabe v naslednjem letu 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - vplačila v rezervni sklad 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - kratkoročno odloženi stroški 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - kratkoročno nezaračunani prihodki 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – odloženi prihodki iz naslova prejetih državnih podpor – državna podpora prejeta za pridobitev (nakup) opredmetenega osnovnega sredstva 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Aktivne časovne razmejitve – Vrednotnice – Poštne znamke 01.01.2024
STROŠKI STORITEV, ČASOVNE RAZMEJITVE – Menjava in skladiščenje letnih oz. zimskih pnevmatik 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne in kratkoročne aktivne časovne razmejitve - odloženi stroški (najemnina za nepremičnino) 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – odloženi prihodki iz naslova prejetih državnih podpor – subvencija za zaposlitev brezposelne osebe 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - poraba sredstev rezervnega sklada 01.01.2024
ČASOVNE RAZMEJITVE - Pasivne časovne razmejitve – prejete državne podpore - vračilo podpore zaradi neizpolnjevanja pogojev za prejem 01.01.2024
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Brezplačno pridobljeno osnovno sredstvo 01.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14